Sturmbannführer Otto Skorzeny

SS-Sturmbannführer Otto Skorzeny (Credits: Bundesarchiv - 101III-Alber-183-25 - Kurt Alber)

SS-Sturmbannführer Otto Skorzeny (Credits: Bundesarchiv – 101III-Alber-183-25 – Kurt Alber)

Help Us Preserve Military History

X