U-133 Wreck – 7 – Kostas Katsaros

Photograph of Kostas Katsaros (Credits: Kostas Katsaros)

Photograph of Kostas Katsaros (Credits: Kostas Katsaros)

Help Us Preserve Military History

X